Algemene Voorwaarden

Psychologiepraktijk Mijnals

G. Mijnals h.o.d.n. Psychologiepraktijk Mijnals (hierna: Mijnals) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81072759 en is gevestigd aan Eykmanlaan 433 (3571JR) te Utrecht.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cliënt tot het verrichten van Zorg door Mijnals.
3. Behandelingsovereenkomst: de Overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling op grond van art. 7:446 e.v. BW op basis waarvan de Zorg aan de Cliënt wordt verleend.
4. Cliënt: de natuurlijke persoon die zich tot de Zorginstelling heeft gewend.
5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan een coaching.
6. Diensten: de Dienst op grond van een Overeenkomst die Mijnals aanbiedt, is coaching.
7. Klachtenportaal LVVP: De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen conform de vereisten voortvloeiend uit de Wkkgz.
8. Overeenkomst: Elke overeenkomst op basis van 7:400 BW, niet zijnde een Behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 BW e.v., en andere verplichtingen tussen opdrachtgever en Mijnals, alsmede voorstellen van Mijnals voor diensten die door Mijnals aan opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Mijnals.
9. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die Mijnals heeft aangesteld, projecten aan Mijnals heeft verleend voor Diensten die door Mijnals worden uitgevoerd, of waaraan Mijnals een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
10. Patiëntendossier: het dossier dat Mijnals op grond van wet- en regelgeving verplicht is bij te houden met betrekking tot de Zorg van Cliënt.
11. Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, te weten het wettelijk gerealiseerd landelijk klachteninstituut betreft klachten in de zorg.
12. Zorgdiensten c.q. Zorg: De Zorgdiensten die Mijnals aanbiedt bestaan uit: het behandelen van Cliënten met een psychische aandoening, stoornis of andere mentale problemen alsmede coaching.
13. Mijnals: de zorgverlener die Zorgdiensten aan Cliënt aanbiedt en/of Diensten levert aan Cliënt.
14. Zorgplan: het in samenspraak met Cliënt en/of diens ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) opgestelde plan, waarin de algemene gegevens van de betreffende Cliënt en de betreffende (gedrags)problematiek, mogelijkheden en wensen, doelen, actieplan, evaluatie en rapportage in zijn opgesteld. In het Zorgplan wordt in ieder geval vastgelegd welke Zorg c.q. Diensten Mijnals zal verrichten ten behoeve van Cliënt. Onder Zorgplan wordt tevens het behandelings- of het begeleidingsplan verstaan.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Mijnals, elke Overeenkomst tussen Mijnals en Cliënt en/of Opdrachtgever en op elke Zorg en/of Dienst die door Mijnals wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cliënt en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mijnals aangeven op welke wijze Cliënt en/of diens ouder(s)/wettelijke verzorger(s) de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Cliënt.
5. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
6. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod en recht op informatie

1. Alle door Mijnals gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Mijnals is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Cliënt en/of Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Mijnals het recht een Overeenkomst (niet zijnde een Behandelingsovereenkomst) met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Mijnals gegronde reden te weigeren.
3. Cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om een weloverwogen keuze te kunnen maken met het oog op de te verlenen Zorg. De informatie vanuit Mijnals verstrekt is opgesteld in voor Cliënt begrijpelijke taal.
4. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst wordt al dan niet in overleg met Cliënt en/of aan de hand van een verwijzing met vermoeden van een diagnose van de huisarts bepaald welke zorg het beste bij Cliënt past. Tevens vindt uitwisseling van informatie plaats welke noodzakelijk is voor het opstellen van een adequaat Zorgplan.
5. In het kader van de informatie noodzakelijk met betrekking tot het Zorgplan, voorziet Cliënt Mijnals voor zover redelijkerwijs mogelijk in ieder geval van:
a. de aanmeldreden en relevante informatie met betrekking tot de aan de orde zijnde problematiek;
b. de contactgegevens van Cliënt;
c. de naam en vestigingsplaats huisarts;
d. de hulpverleningsgeschiedenis van Cliënt, indien noodzakelijk;
e. indien noodzakelijk, informatie van derden van Cliënt, indien noodzakelijk;
6. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Zorg en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt en/of Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
7. Mijnals licht Cliënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen Zorgplan en de ontwikkelingen omtrent het Zorgplan, de behandeling en de gedragsgerelateerde toestand van Cliënt. Mijnals licht Cliënt die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.
8. Voorts voorziet Mijnals Cliënt van alle informatie die Cliënt redelijkerwijze dient te weten over overeenkomstig artikel 7:448 BW.
9. Het verstrekken van informatie kan achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel oplevert voor Cliënt, alsmede indien Cliënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie over de behandeling niet te willen ontvangen, behoudens voor zover het belang dat Cliënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor haarzelf of anderen kan voortvloeien en Mijnals van dit nadeel op de hoogte is of redelijkerwijze van op de hoogte zou moeten zijn.
10. Eventuele termijnen in het aanbod van Mijnals zijn in beginsel indicatief en geven Cliënt bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de (Behandelings)Overeenkomst

1. De Behandelingsovereenkomst of Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt en/of Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Mijnals heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Mijnals te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Door middel van het ondertekenen van de Behandelingsovereenkomst geeft Cliënt expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste.
3. Mijnals is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt en/of Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
4. Indien Cliënt en/of Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Cliënt.
5. Elke Behandelingsovereenkomst of Overeenkomst die met Mijnals wordt aangegaan, berust bij Mijnals niet bij een individuele persoon die met Mijnals is verbonden.

Artikel 5 – Opstellen van het Zorgplan Behandelingsovereenkomst

1. Om Cliënt te kunnen voorzien van adequate zorg wordt in overeenstemming met de professionele standaard en zoals van een goed zorgverlener verwacht mag worden, een Zorgplan opgesteld.
2. Mijnals vangt aan met de Zorg vanaf het moment dat Cliënt heeft ingestemd met het (voorlopige) Zorgplan, behoudens indien er sprake is van een acute situatie waardoor onmiddellijke behandeling nodig is om ernstig nadeel voor Cliënt te voorkomen in welk geval overleg tussen Mijnals en Cliënt zo spoedig mogelijk na de afwijking plaats.
3. Indien naar professioneel inzicht van Mijnals een afwijking van het overeengekomen Zorgplan in het belang van Cliënt noodzakelijk is, vindt onderling overleg met Cliënt plaats. De Behandelingsovereenkomst zal dan overeenkomst aangepast worden.

Artikel 6 – Duur van de (Behandelings)overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. Indien en voor zover tussen Cliënt en/of Opdrachtgever en Mijnals een Behandelingsovereenkomst is afgesloten, is de duur van deze Behandelingsovereenkomst conform de duur van de betreffende Zorg. De duur van de behandeling is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Mijnals van Cliënt en/of Opdrachtgever verkrijgt, alsmede de medewerking van Cliënt.
2. Cliënt en/of Opdrachtgever kan de Behandelingsovereenkomst of Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Mijnals schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.
3. De ontbinding van de Behandelingsovereenkomst of Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cliënt en/of Opdrachtgever onverlet voor zover Mijnals ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt en/of Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Behandelingsovereenkomst of Overeenkomst is Cliënt en/of Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Mijnals tegen het overeengekomen uurtarief of het tarief van de aan de hand van zorgzwaarte vooraf vastgestelde behandeltraject.
5. De Behandelingsovereenkomst kan niet door Mijnals opgezegd worden, tenzij de voortzetting van de Zorg redelijkerwijs en naar professioneel inzicht van Mijnals niet langer tot het gewenste resultaat zal leiden.
6. Onverminderd de voorgaande bepalingen eindigt de Behandelingsovereenkomst indien sprake is van:
a. Overplaatsing naar een andere Zorginstelling dan Mijnals;
b. Instemming en schriftelijke goedkeuring van beide partijen indien van Partijen wegens gegronde redenen niet langer gevergd kan worden om de (Behandel)overeenkomst op dezelfde wijze in stand te houden;
c. Opzegging door Cliënt middels expliciete en ondubbelzinnige schriftelijke verklaring;
d. Overlijden van Cliënt;

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Mijnals zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed zorgverlener c.q. hulpverlener c.q. dienstverlener verlangd mag worden. Mijnals staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Zorg c.q. Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Behandelingsovereenkomst of Overeenkomst op basis waarvan Mijnals de Zorg c.q. Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Behandelingsovereenkomst en/of Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Zorg c.q. Diensten in verband met de Behandelingsovereenkomst of Overeenkomst.
3. De door de behandelend arts afgegeven doorverwijzing en/of door Cliënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Mijnals aangeboden Diensten en prijzen zijn gebaseerd.
4. Bij de uitvoering van de Zorg c.q. Diensten is Mijnals niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Zorg c.q. Diensten wordt gewijzigd of indien dit redelijkerwijze naar professioneel inzicht van Mijnals niet in het belang van Cliënt zal zijn.
5. Mijnals is niet gerechtigd om voor de uitvoering van de Zorg c.q. Diensten derden in te schakelen, behalve in geval van waarneming waarvan Cliënt tijdig op de hoogte wordt gesteld.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Mijnals Cliënt tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Zorg c.q. Diensten is gebaseerd op de door Cliënt verstrekte informatie, alsmede op grond van de door Mijnals gedurende de zorg geconstateerde feiten. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Mijnals aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Mijnals, het betreffende Indicatiebesluit niet tijdig of niet volledig is afgegeven of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cliënt komen, sprake is van vertraging heeft Mijnals recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

Artikel 8 – Dossierplicht Behandelingsovereenkomst

1. Mijnals richt naast het Zorgplan een dossier in met betrekking tot de zorg die Cliënt verkrijgt. Mijnals houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid en de gedragstoestand van Cliënt en van de ten behoeve van Cliënt verrichte Diensten.
2. Mijnals verstrekt aan Cliënt desgevraagd inzage in en afschrift van het dossier, tenzij verstrekking van informatie of gegevens opgenomen in het dossier ernstige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer en inzage derhalve redelijkerwijze niet van Mijnals kan worden verlangd.
3. Op verzoek van Cliënt kunnen de in het dossier opgenomen gegevens en bescheiden worden vernietigd, behoudens indien bewaring van betreffende informatie of gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betreffende Cliënt, alsmede indien Mijnals gehouden is tot bewaring op grond van een wettelijke plicht.

Artikel 9 – Verplichtingen Cliënt en/of Opdrachtgever

1. Voordat een Zorgplan kan worden opgesteld, is Cliënt verplicht de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van het Zorgplan volledig en naar waarheid in te vullen. Cliënt zal naar beste weten Mijnals voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die Mijnals voor het uitvoeren van de Behandelingsovereenkomst redelijkerwijze behoeft. Cliënt is verplicht om Mijnals de door haar verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Behandelingsovereenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Mijnals niet in staat is een adequaat Zorgplan op te stellen en daardoor niet de juiste Zorg kan verlenen ten behoeve van Cliënt.
2. Cliënt en/of Opdrachtgever is verplicht alle door Mijnals verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Mijnalsniet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Cliënt en/of Opdrachtgever.
3. Mijnals is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren, noch is Mijnals verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Mijnals voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Behandelingsovereenkomst of Overeenkomst.
4. Mijnals kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst of Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie voor zover deze redelijkerwijze nodig is om een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst te kunnen bewerkstelligen. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Mijnals.

Artikel 10 – Zorgdiensten

1. In het kader van de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst biedt Mijnals diverse Diensten aan die gericht zijn op de ontwikkeling van de Cliënt alsmede het stabiliseren van een situatie waarin de Cliënt zich bevindt.
2. De Zorgdiensten worden verleend op basis van een Zorgplan en daarop te behalen doelen voor de Cliënt. Van het overeengekomen Zorgplan kan in beginsel niet afgeweken worden, tenzij dit in het belang van de Cliënt is.
3. Cliënt is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van het Zorgplan. Cliënt dient Mijnals in staat te stellen het Zorgplan uit te voeren en zorgt ervoor dat zij geen belemmering veroorzaakt ten aanzien van de veiligheid van Mijnals in de breedste zin van het woord, alsmede de arbeidsomstandigheden.
4. Mijnals kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Mijnals de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
5. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de verleende Zorg en adviezen van Mijnals kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Cliënt en met name de (actieve) medewerking van Cliënt en diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers.
6. Wanneer de Dienst plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt Mijnals ervoor dat het voor Cliënt duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende Dienst zal plaatsvinden.
7. Mijnals houdt bij het plannen van Dienst en hiermee gemoeide afspraken zoveel mogelijk rekening met wensen, voorkeuren en beperkingen van Cliënt, tenzij dit redelijkerwijs niet van Mijnals gevergd kan worden.
8. Indien de Cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip van de behandeling aanwezig te zijn, dient zij Mijnals hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
9. Afmelding of wijziging van de behandeling is mogelijk tot 24 uur (werkdag) voor aanvang van de betreffende afspraak middels telefonische of schriftelijke (e-mail) kennisgeving. Indien de betreffende afspraak niet tijdig wordt afgezegd, worden de kosten van de behandeling aan Cliënt doorberekend.
10. Cliënt wordt geïnformeerd indien er sprake is van een wijziging in de gemaakte afspraken met betrekking tot een Dienst (bijvoorbeeld van datum, tijd, locatie).

Artikel 11 – Coaching

1. Mijnals kan een coaching verzorgen voor Opdrachtgever, Cliënt en andere Deelnemers.
2. De coaching vindt plaats op een nader te bepalen locatie door Mijnals. Coaching kan zowel op individuele basis als groepsgewijs plaatsvinden.
3. Indien Deelnemer niet tijdig voor de groepscoaching aanwezig is, heeft Mijnals het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de coaching. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Opdrachtgever c.q. Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
4. De inhoud van de door Mijnals aangeboden coaching en de gedurende de coaching verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Mijnals de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coaching wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).
5. Deelnemer en/of Opdrachtgever zal Mijnals schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coaching alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever c.q. Deelnemer aandacht wenst.
6. Mijnals is gerechtigd de groepscoaching te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel vanMijnals om de coaching te verplaatsen. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Mijnals gerechtigd de Deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de coaching te weigeren.

Artikel 12 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst blijkt dat de Behandelingsovereenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt of naar professioneel inzicht van Mijnals nadere zorg nodig is om tot het gewenste resultaat ten behoeve van Cliënt te komen, is Cliënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief, behoudens het geval dat de zorgverzekering van Cliënt de kosten vergoed. Mijnals is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan slechts aanvangen met eventuele wijzigingen indien dit is goedgekeurd door de betreffende instantie, en de wijzigingen zijn opgenomen in het Zorgplan.
2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, niet zijnde een Behandelingsovereenkomst, blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt en/of Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cliënt te komen, is Cliënt en/of Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Mijnals is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Cliënt verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
3. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Mijnals, Mijnals een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Cliënt en/of Opdrachtgever.

Artikel 13 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Mijnals voert haar dienstverlening uit conform het vastgestelde tarief. Op basis van de ernst, complexiteit en andere risicofactoren wordt na de intake bepaald welk zorgproduct/zorgtraject en daarbij passend tarief het meest passend is. De kosten van de Diensten worden in rekening gebracht bij Cliënt, tenzij Mijnals een contract heeft afgesloten met de betreffende zorgverzekeraar en deze kosten rechtstreeks door de zorgverzekering van Cliënt worden voldaan. Cliënt ontvangt na afronding van het behandeltraject een eindfactuur waarmee indien gewenst een declaratie kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Indien en voor zover mocht blijken dat de behandeling niet vergoed worden door de zorgverzekering, is Cliënt verplicht om de vergoeding zelf te betalen. Het kan voorkomen dat Cliënt een eigen bijdrage of eigen risico dient te betalen. Cliënt dient zelf informatie in te winnen bij de zorgverzekeraar betreffende de eigen bijdrage of eigen risico.
3. De kosten van derden, die na goedkeuring van Cliënt door Mijnals worden ingezet, worden op de factuur doorberekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Indien de kosten niet worden gedekt door de zorgverzekeraar, kunnen partijen overeenkomen dat Cliënt een voorschot dient te betalen, welke Cliënt dient te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
5. Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6. Mijnals is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven van de zorg.
7. Behoudens het geval de kosten worden gedekt door de zorgverzekering van Cliënt of door de gemeente, dient Cliënt de door Mijnals gefactureerde kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 30 dagen te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Mijnals.

Artikel 14 – Incassobeleid

1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Cliënt binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal Mijnals zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Mijnals meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Mijnals gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de geldende wet- en regelgeving gebruiken. Indien daartoe gevraagd, zal Mijnals de betrokkene hierover informeren.
2. Cliënt en/of Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Zorg c.q. Dienst van Mijnals verwerkt worden. Cliënt en/of Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt en/of Opdrachtgever Mijnals tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst of Overeenkomst.
3. Indien Mijnals op grond van de Behandelingsovereenkomst of Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal Mijnals zich inzetten om te waarborgen dat de beveiliging hiervan voldoet aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
4. In geval van een Behandelingsovereenkomst is Mijnals verplicht gegevens van de Cliënt bij te houden in het elektronisch patiëntendossier zoals nader bepaald in artikel 8 van deze algemene voorwaarden en zal daarin de voortgang van het zorgplan opnemen. Dit dossier kan ingezien worden door de personen en/of instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het zorgplan en door de betrokkene zelf (hieronder wordt tevens verstaan de ouder(s) en/of de wettelijke verzorger(s) van de Cliënt. Het verwerken van persoonsgegevens in het patiëntendossier is aan strikte regels gebonden.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

1. Mijnals is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten indien sprake is van een intrekking, beëindiging of wijziging van het Indicatiebesluit en hierdoor van Mijnals niet langer gevergd kan worden de Zorg aan Cliënt te verlenen, behoudens de opschorting kennelijk leidt of zal leiden tot ernstig nadeel voor Cliënt. De opschorting zal terstond aan Cliënt schriftelijk worden bevestigd. Mijnals zal tevens meewerken aan het vinden van een passende oplossing voor zover dit redelijkerwijze in het kader van een goed zorgverlener van haar gevergd kan worden.
2. Mijnals is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 17 – Overmacht

1. Mijnals is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Mijnals wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Mijnals, (ii) gebrekkigheid van programmatuur of andere zaken, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van (werknemers van) Mijnals (vi) overige situaties die naar het oordeel van Mijnals buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht heeft Cliënt het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cliënt worden betaald. Mijnals is niet verplicht om Cliënt te vergoeden voor eventuele schade die door Cliënt wordt geleden ten gevolge van de overmachtssituatie.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid Behandelingsovereenkomst

1. Cliënt is vanaf de leeftijd van 16 jaar zelf aansprakelijk voor de uit de Behandelingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, onverminderd de verplichting van diens ouder(s)en/of wettelijk vertegenwoordiger(s) tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.
2. Indien en voor zover een derde, zoals een bewindvoerder of andere wettelijke vertegenwoordiger van Cliënt de Behandelingsovereenkomst mede ondertekend, is deze derde mede verantwoordelijk voor het nakomen van de uit de (Behandelings)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3. De aansprakelijkheid van Mijnals in het kader van de Overeenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. is niet beperkt, overeenkomstig art. 7:463 BW. Mijnals is aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van haar handelen of nalaten op grond van de Overeenkomst. Indien en voor zover ter uitvoering van een Overeenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat geen partij is bij de Overeenkomst, is het ziekenhuis voor een tekortkoming mede aansprakelijk, als ware het zelf bij de Overeenkomst partij.

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid Overeenkomst

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Mijnals alleen geacht te bestaan indien Mijnals dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien het verrichten van coaching diensten door Mijnals leidt tot aansprakelijkheid van Mijnals, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Cliënt geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Mijnals. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
3. Mijnals sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Mijnals is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
4. Mijnals is niet aansprakelijk in het geval Cliënt, Opdrachtgever, Deelnemer en/of een derde de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
5. Claims in verband met een beweerdelijke aansprakelijkheid van Mijnals dienen schriftelijk te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de training.
6. Cliënt en/of Opdrachtgever vrijwaart Mijnals voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Cliënt en/of Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Mijnals geleverde Diensten, tenzij Cliënt en/of Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Mijnals.
7. Door Mijnals opgeleverde adviezen, op basis van door Cliënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie zijn nimmer grond voor aansprakelijkheid van Mijnals.
8. De inhoud van het opgeleverde advies van Mijnals is niet bindend en slechts adviserend van aard. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Mijnals opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Cliënt. Cliënt is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Mijnals. Mijnals is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
9. Indien door of namens Cliënt en/of Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Mijnals nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Cliënt en/of Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Cliënt en/of Opdrachtgever ingeschakelde derde in Mijnals haar eigen advies.
10. Mijnals staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namensMijnals verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
11. Alle aanspraken van Cliënt en/of Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Mijnals vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bijMijnals binnen een jaar nadat Cliënt en/of Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Mijnals.

Artikel 20 – Geheimhouding Behandelingsovereenkomst

1. Mijnals is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Cliënt (en/of diens ouder(s) of wettelijke verzorger(s)) geen inlichtingen over de Cliënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden wordt verstrekt, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.
2. Onder anderen dan de Cliënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.

Artikel 21 – Geheimhouding Overeenkomst

1. Mijnals en Cliënt en/of Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Mijnals bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Mijnals is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Mijnals opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Mijnals steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien Mijnals op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken enMijnals zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Mijnals niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Mijnals aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Mijnals vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Mijnals vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Mijnals is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Mijnals en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 22 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Mijnals waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Mijnals en worden niet overgedragen aan Cliënt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Mijnalsworden overgedragen aan Cliënt is Mijnals gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Cliënt. Een dergelijke vergoeding dient door Cliënt te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Cliënt verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Mijnals rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijnals. Indien Cliënt wijzigingen wenst aan te brengen in door Mijnals opgeleverde zaken, dient Mijnals expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Cliënt verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van
Mijnals rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
6. Elke inbreuk van Cliënt op de IE-rechten (en auteursrechten) van Mijnals, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Mijnals om schade te vorderen.

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Cliënt geeft Mijnals, al dan niet op verzoek van Mijnals, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die Mijnals redelijkerwijs behoeft om de Zorg conform het Zorgplan te kunnen verlenen, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring of crisiskaart. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van tussentijdse wijzigingen in de persoonlijke situatie van Cliënt die kunnen leiden tot een verandering in het ten behoeve van Cliënt opgestelde Zorgplan en zal deze gegevens zo spoedig mogelijk kenbaar maken.
2. Cliënt vrijwaart Mijnals van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, tenzij de gevolgen redelijkerwijze niet voor rekening van Cliënt dienen te komen.
3. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Mijnals verstrekt, dienen deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 24 – Klachten Behandelingsovereenkomst

1. In het kader van de verplichtingen uit de Wkkgz heeft Mijnals de nodige maatregelen genomen om een effectieve en laagdrempelige klachtenprocedure te realiseren.
2. Indien Cliënt niet tevreden is over de service van Mijnals of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, dient Cliënt deze klachten zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling te melden bij diens contactpersoon en/of een andere bevoegde medewerker van Mijnals. De betreffende contactpersoon c.q. medewerker zal de klacht in behandeling nemen en indien mogelijk en noodzakelijk direct maatregelen treffen.
3. Voorts zal Mijnals de nodige interne maatregelen treffen en in overleg met Cliënt proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. op diens verzoek van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.
4. Indien de betreffende medewerker van Mijnals en/of contactpersoon van Cliënt en Cliënt om wat voor reden dan ook niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, wordt aangesloten bij de klachtenprocedure van de onafhankelijke klachtencommissie van Klachtenportaal LVVP. Klachtenportaal LVVP zal de klacht vervolgens afhandelen conform hetgeen bepaald in de Wkkgz.
5. Mijnals zal Cliënt op diens verzoek van advies voorzien met betrekking tot de indiening van een klacht bij het Klachtenportaal LVVP en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

Artikel 25 – Klachten Overeenkomst

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van Mijnals dient Opdrachtgever deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@psychologiepraktijkmijnals.nl met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Mijnals de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Mijnals zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 26 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Mijnals en Cliënt/Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Mijnals heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt en/of Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Behandelingsovereenkomt of Overeenkomst tussen Mijnals en Cliënt/Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
4. In geval van een Behandelingsovereenkomst kan Cliënt in het kader van hetgeen omschreven in de Zorgverzekeringswet naast de andere bestaande mogelijkheden een geschil voorleggen aan een geschilleninstantie conform de Wkkgz indien de behandeling van de klacht in onvoldoende mate de ontevredenheid van de Cliënt of instelling wegneemt, indien de klachtenregeling niet voldoende is nageleefd of in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de Cliënt onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een gedraging van de betreffende medewerker bij Mijnals zelf indient.

Utrecht, 12 januari 2021